ימים
שעות
דקות
שניות
הזדרזי! המבצע בתוקף עד 04.04.2024

תקנון האתר

ברוכה הבאה לאתר האלופות בבניית אתרים (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חגית קרמר (ע.פ. 204003990)  (להלן: “הנהלת האתר”).
האתר משמש כמערכת למידה חדשנית לבונות אתרים וכן כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

כללי

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמינה לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמינה, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמינה ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את הנהלת האתר.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

 הרשמה לאתר

  1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמינה להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמינה”).
  3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמינה לא תדרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  4. בעת הרישום באתר על המזמינה להזין שם משתמש וסיסמה וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלה. במידה ותשכח המזמינה את הסיסמה, תשלח אליה הסיסמה
   הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  5. בעתיד אם וכאשר תבקש המזמינה לרכוש מוצרים נוספים, תזוהה המזמינה לפי שם המזמינה והסיסמה שבחרה.
  6. פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמינה בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
   הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות כפתור רכישה, ולאחר מכן תמלא המזמינה את הטופס המקוון, המיועד לכך בתהליך ההזמנה, את פרטי המזמינה הבאים: שם פרטי ושם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני. כל השדות בטופס ההזמנה הינם חובה, ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 2. בעת פעולת השלמת ההזמנה תאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה.
 3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 4. פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמינה יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי.
 6. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמינה, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר המזמינה להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, תתבקש המזמינה למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמינה אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמשה המזמינה, תינתן הודעה מתאימה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונה יחויב בעלות השירות.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  9. במידה והמזמינה חויבה בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמינה להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקת המוצרים

  1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי. כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת המייל שהמזמינה הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. מיד לאחר ביצוע התשלום תקבל המזמינה גישה למוצר אותו רכשה. הגישה תתבצע דרך האזור האישי באתר.
  3. המוצרים באתר יהיו זמינים לשימוש במשך כל ימות השבוע למעט שבתות ומועדי ישראל. הנהלת האתר רשאית לחסום את הגישה לאתר בשבתות וחגי ישראל לפי שיקול דעתה, וכן להוסיף שעות חסימה לפני ואחרי כניסת שבת או חג על מנת להדר בשמירת השבת והחג. למזמינה לא תהיה שום טענה בגין אי יכולת לגשת לאתר בעת שנחסם מסיבה דתית.

 

ביטול רכישה מצד המזמינה

  1. המזמינה אינה רשאית לבטל את הרכישה, מכיוון שמדובר במוצרים דיגיטליים עם גישה מיידית לצפיה ולמידה. לא תהיה למזמינה שום עילה לביטול הרכישה, מכל סיבה שהיא, והיא תחוייב במלוא סכום המוצר.

 

ביטול רכישה מצד הנהלת האתר

  1. הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמינה, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה והתגלה כי המוצר אינו זמין לשימוש, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הגבלות שימוש במוצרים

 1. לאחר הרכישה תקבל המזמינה גישה מיידית לשימוש אישי במוצרים. הגישה מיועדת לרוכשת בלבד עבור עבודות פרטיות שלה.
 2. המוצרים כולם מוגנים בזכויות יוצרים, וחל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשתף, למכור, לשווק ו/או להשתמש בכל אופן שהוא במוצרים למטרות אחרות.
 3. העתקה, שכפול, הפצה, שיתוף, מכירה, שיווק או שימוש כלשהו במוצרים, בניגוד לנכתב בסעיף 1, נחשבים כהפרת זכויות יוצרים. 
 4. הפרת זכויות היוצרים הינה חמורה, ונחשבת כהפרה גם אם מדובר בחלק קטן מאוד מהמוצר.
 5. הפרת זכויות היוצרים נחשבת כהפרה גם אם לא נגרם שום נזק להנהלת האתר כתוצאה מההפרה.
 6. כל הפרה של זכויות יוצרים כרוכה בקנסות כספיים גבוהים ותגרום להשעיה לצמיתות של המזמינה מהאתר. למזמינה לא תהיה עילה לתביעת גישה למוצרים בכל דרך שהיא.
 7. מעבר להשעיה מהאתר, המזמינה תתבע בנפרד לשלם קנס על הפרת זכויות יוצרים בסך 100,000 ש”ח לכל הפחות, ללא הוכחת נזק מצד הנהלת האתר.

הצטרפות לרשימת התפוצה

 1. הצטרפות לרשימת התפוצה מהווה הסכמה לקבלת דיוור מגוון בדואר אלקטרוני, לרבות שליחת לינקים, סרטונים וקבצים מצורפים, מהנהלת האתר. ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין שליחת הדיוור.
 2. ההצטרפות יכולה להתבצע בכל טופס באתר.

קישורי שותפים

 1. אני משתמשת בקישורי שותפים ברחבי האתר, וממליצה על תוספים ומוצרים נבחרים לאפיון, עיצוב ובניית אתרים. ההמלצות הן מניסיון אישי מצוין, או על מוצרים שיש להם הרבה המלצות בגוגל.
 2. ייתכן ואקבל תגמול עבור קישורי השותפים המוטמעים באתר, ואין בכך שום התחייבות לגבי תקינות או אמינות המוצרים עליהם המלצתי.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של הנהלת בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (https://alufot.co.il/ ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הנהלת האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

אחריות

 1. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי הנהלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיה האישים של המזמינה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.
  2. הנהלת האתר לא תעביר פרטיה האישיים של המזמינה לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמינה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה המזמינה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.
  4. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמינה ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמינה עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של המזמינה, ללא זיהוי המזמינה הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.
  7. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמינה הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעם המזמינה עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, הכל בכפוף לדיני התורה הקדושה.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט הבלעדית תינתן לבית דין רבני המנוהל על פי חוקי התורה הקדושה, הנמצא בירושלים עיר הקודש תובב”ה
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד, הכל בכפוף לדיני התורה הקדושה.
דילוג לתוכן